We’re Hiring!

Digital Marketing Account Lead graphic

Táimid ag earcú! We’re expanding our team – we’re on the search for a Digital Marketing Account Lead.

Are you passionate about bringing brand stories to life through digital media? Do you have experience creating and implementing digital advertising campaigns? If so, we’d love to hear from you!

Click HERE to apply.

Ceannaire ar an gCuntas Margaíochta Digití 

Cur Síos ar an bPost

Tacóidh tú leis an bhfoireann chun seirbhísí do chliaint a chur ar fáil. Mar chuid do do chuid oibre beidh tú ag tabhairt faoi stráitéisí digiteacha agus á gcur i bhfeidhm. Beidh tú freisin ag réiteach dearaidh dhigiteacha agus cur comhairle ar ár gcuid cliant le deiseanna digiteacha a thapú. Beidh taithí phraiticiúil ag an iarratasóir a n-éireoidh leis nó léi ar anailís a dhéanamh ar fheidhmíocht agus sonraí, chomh maith le taithí ar iniúchadh a dhéanamh ar an tírdhreach digiteach agus é mar aidhm agat straitéisí digiteacha a chruthú agus a chur i bhfeidhm.

 • Is í an Ghaeilge teanga oibre Lorg Media 
 • Sa ról seo beidh cuntais cliant á mbainistiú agat, beidh feachtais fógraíochta á rith agat agus beidh tú ag obair lenár bhfoireann chun cuidiú le díolacháin ár gcliant a fhás agus cur le cainéil dhigiteacha agus meán sóisialta ár gcliant
 • Beidh eolas domhain ar Mhargaíocht Dhigiteach agat  agus taithí trí bliana ar a laghad sa réimse margaíochta – i ngníomhaireacht nó mar chuid de rannóg margaíochta 
 • Oibriú i gcomhar le cruthaitheoirí inmheánacha agus seachtracha araon chun cumarsáid mhargaíochta a chruthú lena n-áirítear grafaicí, físeáin, preasráitis agus míreanna raidió
 • Bealaí le feiceálacht a mhéadú agus lucht spéise nua a mhealladh do chliaint a bheith ar eolas agat
 • Ábalta fógraíocht dhigiteach a phleanáil agus a chur i bhfeidm a Google, Meta srl.
 • Ábalta plean margaíochta a stiúradh agus a chur i dtoll a chéile chomh maith le straitéisí agus feachtais a chur i bhfeidhm
 • Ábalta tuairisciú agus anailís a dhéanamh ar mhéadracht lena n-áirítear úsáid a bhaint as Google Analytics 
 • Tionscnaimh a chruthú chun deiseanna díolacháin a chur chun cinn do chliaint
 • Buiséid mhargaíochta a bhainistiú agus a chinntiú go mbaintear amach spriocanna airgeadais.

 

Riachtanais:

 • Gaeilge den scoth sa scríobh agus ó bhéal.
 • Taithí 3+ bliana ag obair i dtimpeallacht ghníomhaireachta nó i dtimpeallacht ríomhthráchtála
 • Cáilíocht tríú leibhéal i réimse ábhartha ábhair.
 • Taithí ar SEO/SEM, ardáin CRM, bunachair sonraí, fógraíocht ríomhphoist, na meáin shóisialta agus/nó fógraíocht dhigiteach
 • Tuiscint den scoth ar dhea-chleachtais dhigiteacha – ábalta anailís a dhéanamh ar threochtaí agus ar dhinimic áit mhargaidh
 • Feachtais Fógraíochta Digití a rith lena n-áirítear tuairisc maidir le toradh ar infheistíocht a chur ar fáil do chliaint
 • Ábalta a bheith ag iltascáil – ábalta cúpla tionscadal a bhainistiú ag an am céanna
 • Scileanna tionchair den scoth a bheith agat agus tá a bheith ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann thar a bheith tábhachtach
 • Ábhar a chur ar fáil a fhreastalóidh ar thon, cuma agus éirim ár gcliant, lena n-áirítear cóipscríbhneoireacht agus sócmhainní cruthaitheacha digiteacha.
 • Beidh tú féinspreagtha agus beidh tú ábalta d’ualach oibre féin a bhainistiú ag teacht le riachtanais gníomhaireachta cruthaithí bríomhaire.
 • Oibriú go dlúth agus i gcomhar lenár bhfoireann, cuir i láthair agus oiliúint maidir leis na meáin shóisialta a fhorbairt.
 • Fanacht ar an eolas ar threochtaí sa tionscal, tuiscint agus feasacht a bheith agat ar threochtaí digiteacha
 • Ábalta leas a bhaint as uirlisí le hábhar a chruthú (Canva, Photoshop, Illustrator) 
 • Scileanna láidre agat maidir le pleanáil agus eagrúchán – agus beidh tú ábalta an t-ord tosaíochta a chur in oiriúint de réir mar is gá.
 • Scileanna láidre anailísíochta agus smaointeoireacht atá spreagtha ag sonraí
 • Duine a bhfuil féith na cruthaitheachta go smior ann agus ábalta smaointe a thabhairt chun fíre.
 • Ábalta botúin a fheiceáil go tapa agus aird ghéar ar mhionsonraí.
 • Scileanna cumarsáide den scoth ó bhéal, sa scríobh agus go pearsanta i nGaeilge agus i mBéarla.
 • Duine neamhspleách, uaillmhianach, féinspreagtha agus freagrach.

 

Digital Marketing Account Lead

 • Is í an Ghaeilge teanga oibre Lorg Media
 • In this role you will manage client accounts, run advertising campaigns and work with our team to help grow our clients’ sales as well as digital and social media channels
 • In-depth knowledge of Digital Marketing and a minimum three years’ experience working in marketing – in an agency or as part of a marketing department
 • Collaborate with both internal and external creatives to create marketing communications including graphics, video, PR and radio
 • Know how to increase visibility and attract new audiences for clients
 • Ability to run digital advertising on Google, TikTok, Facebook etc. and to report and analyse metrics including use of Google Analytics
 • Create initiatives to promote sales opportunities for clients
 • Manage marketing budgets and ensure financial targets are met

 

Requirements:

 • Gaeilge líofa idir scríofa agus labharta ag teastáil – excellent written and spoken Irish
 • 3+ years’ experience within an agency environment and or e-commerce environment
 • Third level qualification in a relevant subject area
 • Experience of SEO/SEM, CRM platforms, marketing databases, email, social media and/or digital advertising
 • Excellent grasp of digital best practises – ability to analyse marketplace trends and implement for our clients
 • Excellent influencing skills and ability to work as part of a team is key
 • Deliver content to meet the social media tone, look and feel of our clients, to include copy writing and creative digital assets
 • You will be self motivated and have the ability to manage your own workload in line with the requirements of a dynamic creative agency
 • Work closely and collaboratively with our team, developing presentations and social media training
 • Stay informed on industry trends
 • Able to use content creation tools (Canva, Photoshop, Illustrator)
 • Have strong planning and organisational skills – with the ability to re-prioritise as required
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Highly creative and imaginative with ability to turn ideas into reality
 • Good eye for spotting errors with strong attention to detail
 • Excellent verbal, written and interpersonal communication skills in Irish and English
 • Independent, self-driven, motivated and accountable

Check out some of the projects we’ve worked on here.

Click HERE to apply.

 

TOP